Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
 • Από Εώς

Συντελεστής

Κωνσταντινίδης, Άγγελος Ι.

Τόπος γεννήσεως: Αθήνα
Τίτλοι Σπουδών:
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1975). Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία και Εγκληματολογία στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Wurzburg. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Wurzburg (Doctor Juris Utriusque) (1981).

Ακαδημαϊκή Εξέλιξη:
Επιστημονικός Συνεργάτης στην έδρα του Συγκριτικού, Αλλοδαπού Αστικού και Εμπορικού Δικαίου του Πανεπιστημίου του Wurzburg (1979-1981). Ερευνητής στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών (ΙΔΜΕ) (από το 1985). Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο (από το 1986). Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με ειδί­κευση στο Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (1987). Αναπληρωτής Καθηγητής του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με ειδίκευση στο Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο (1993). Τα­κτικός Καθηγητής του ιδίου A.E.I. (2000).

Εργογραφία:
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


* Το πρόβλημα του ούτω καλουμένου "Γενικού Δόλου", Ποιν. Χρον. ΚΗ', σελ. 768 επ.
* Τινά περί της "ελευθέρας εν τη αιτία πράξεως", ΝοΒ 1980, σ. 154 επ.
* "Die actio illicita in causa". Ein Beitrag zu den Voraussetzungen und Grenzen der strafrechtichen Zurechnung einer Handlungserfolgs sowie zur Problematik der provozierten Notwehr, Wurzburg 1982.
* "Γενικός δόλος" και αιτιώδης συνάφεια, ΝοΒ 1984, σ. 556 επ.
* Το "εκ του αποτελέσματος έγκλημα" του άρθρ. 311 ΠΚ και μερικά προβλήμα­τα αιτιότητας, Ελληνική Δικαιοσύνη 1984, σ. 556.
* Η διάκριση ανάμεσα στην προσβολή κάποιου έννομου αγαθού με αμέλεια και στο μη γνήσιο έγκλημα παραλείψεως, Ελληνική Δικαιοσύνη 1984, σ. 802.
* Γονική μέριμνα και αρπαγή ανηλίκου, Ελληνική Δικαιοσύνη 1984, σ. 1138.
* Ο σκοπός παράνομης ιδιοποίησης στο έγκλημα της κλοπής (άρθρ. 372 ΠΚ), Ελ­ληνική Δικαιοσύνη 1985, σ. 586.
* Οι εκτιμητικές κρίσεις των μαρτύρων, Ποιν. Χρον. ΛΕ', σ. 849 επ.
* Σκέψεις και παρατηρήσεις στο έγκλημα της πλαστογραφίας, Μνήμη Ν. Χωραφά, Η. Γάφου, Κ. Γαρδίκα, τομ. Α', 1986, σ. 265 επ.
* Βιβλιοκρισία της διατριβής του Hansjorg Utz, Δίκη 17, σ. 329 επ. Σχόλιο στο Βουλ/μα 5208/1985, Ποιν. Χρον. ΛΣΤ', σ. 611, 612.
* Υπάρχει βάρος αποδείξεως στην ποινική δίκη; Ποιν. Χρον. ΛΣΤ', σ. 542.
* Καθήκον μαρτυρίας και επαγγελματικό απόρρητο στην Ποινική Δίκη, Α' τεύχος, 1987 (μονογραφία).
* Παρατηρήσεις στο Βουλ. Πλημ.ΑΘ 5/1987, Ποιν. Χρον. ΛΖ', σ. 466.
* Παρατηρήσεις στο Βουλ. Πλημ.ΑΘ 2357/1987, Ποιν. Χρον. ΛΖ', σ. 675.
* Παρατηρήσεις στο Βουλ. Εφ.Δωδ. 35/1987, Ποιν. Χρον. ΛΖ', σ. 934.
* Παρατηρήσεις στο Βουλ. Συμβ. Πλημ.ΑΘ. 458/1987, Ποιν. Χρον. ΛΖ', σ. 937.
* Παρατηρήσεις στο Βουλ. Εφ,ΑΘ. 1399/1988, Ποιν. Χρον. ΛΗ', σ. 796.
* Απάτη σε δίκη, Ποιν. Χρον. ΛΗ', σ. 557.
* Το δικαίωμα της ακροάσεως του κατ/νου, Ποιν. Χρον. ΛΘ', σ. 424.
* Παρατηρήσεις στο Βουλ. Εφ.Αθ. 675/1988, Ποιν. Χρον. ΛΘ', σ. 520.
* Παρατηρήσεις στο Βουλ. Πλημ.Κω. 54/1988, Ελλ. Δ/νη 31, 1990, σ. 454.
* Παρατηρήσεις στην ΑΠ 624/1990, Ποιν. Χρον. ΜΑ', σ. 80.
* Παρατηρήσεις στην ΑΠ 639/1990, Ποιν. Χρον. ΜΑ', σ. 79.
* Παρατηρήσεις στην ΑΠ 898/1990, Ποιν. Χρον. ΜΑ', σ. 213.
* Παρατηρήσεις στην απόφαση του Μον. Πλημ.Χαλκ. 5401/1989, Ποιν. Χρον. ΜΑ', σ. 928.
* Το έγγραφο του άρθρου 13 ΠΚ και το τηλετύπημα, Ποιν. Χρον. ΜΑ', σ 940.
* Παρατηρήσεις στο Βουλ. Πλημ.Αθ. 1719/1991, Ποιν. Χρον. ΜΑ', σ. 1043.
* Το φορολογικό απόρρητο, Ποιν. Χρον. ΛΘ', σ. 3 επ.
* Εγκλήματα των μυημένων και πληροφορημένων από το εσωτερικό μιας επιχεί­ρησης, Ελλ. Δ/νη, 1992, σ. 263 επ.
* Καθήκον μαρτυρίας και επαγγελματικό απόρρητο στην ποινική δίκη, τευχ. Β', 1991 (μονογραφία).
* Η θέση του συνηγόρου υπερασπίσεως στην ποινική δίκη, 1992 (μονογραφία).
* Ποινική Δίκη και μέσα μαζικής ενημέρωσης, Μνήμη Ν. Φωτάκη, 1997.
* Παρατηρήσεις στις διατάξεις του Σχ. ΚΠΑ για τα αποδεικτικά μέσα, Ποιν. Χρον. ΜΕ', σ. 1079 επ.
* Καθήκον αληθείας, επαγγελματικό απόρρητο και ιδιωτικές έρευνες του συνη­γόρου, Ποιν. Χρον. ΜΖ', σ. 609 επ.
* Τραπεζικό απόρρητο και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριό­τητες, τιμητικός τόμος για τον Γ.Α. Μαγκάκη, Αθήνα 1999.
* Παρατηρήσεις στο Βουλ. Συμβ.Εφ. 1715/1993, Ποιν. Χρον. ΜΓ΄, σ. 1301.
* Παρατηρήσεις στο Βουλ. Συμβ.Πλημμ. 102/1993, Ποιν. Χρον. ΜΓ΄, σ. 219.
* Παρατηρήσεις στο Βουλ. Συμβ.Πλημμ. 482/1992, Ποιν. Χρον. ΜΓ΄, σ. 729.
* Παρατηρήσεις στην Πλημμ. Καλαβρύτων 256/1992, Ποιν. Χρον. ΜΓ΄, σ. 1184.
* Έρευνες και κατασχέσεις σε δικηγορικά γραφεία, Ποιν. Χρον. ΜΕ΄, σ. 865 επ.
* Ερμηνευτικά ζητήματα της αποδεικτικής διαδικασίας στην ποινική δίκη και σχετικές μεταρρυθμιστικές προτάσεις, Δ 27, 1996, σ. 702 επ.
* Έννοια και λειτουργία του εγγράφου στο ουσιαστικό και δικονομικό ποινικό δίκαιο, Φεβρουάριος 2000 (μονογραφία).
* Το έγγραφο ως αποδεικτικό μέσο στην ποινική δίκη, τιμητικός τόμος για Δ. Σπινέλλη, Αθήνα, 2001.
* Συνέπειες από τη διευρυμένη έννοια του εγγράφου (άρθρ. 13 στοιχ. γ΄ ΠΚ) στις μαγνητο-βιντεοταινίες και τους ψηφιακούς δίσκους (CD), Ποινικός Λόγος, 2001, σ. 1661 επ.
* Παρατηρήσεις στην Τριμ. Πλημμ. Πειρ. 1698/2001, Ποινικός Λόγος 2001, σ. 1148.
* Καταπολέμηση της Διαφθοράς των Κρατικών Λειτουργών και Υπαλλήλων (Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου). Παρουσίαση, Ποινικός Λόγος, 2001, σ. 1613.
* Παρατηρήσεις στην Τριμ. Πλημμ. Ηρακλ. 60/1999, Ποιν. Χρον. ΝΑ΄ (2001) σ. 1107.
* Ν. 2928/2001 «Τροποποίηση των διατάξεων του ΠΚ και του ΚΠΔ και άλλες διατάξεις»,΄Εκθεση Επιστημ. Υπηρ. της Βουλής, Ποιν. Χρον. ΝΑ΄(2001) σ. 1013 επ.
* Ο θεσμός της υφ’ όρον απολύσεως,Ποιν. Χρον. ΝΒ΄ (2002), σ. 769 επ.
* Ν. 3064/2002 «Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων» ΄Εκθεση Επιστημ. Υπηρ. της Βουλής, Ποιν. Χρον. ΝΒ΄ (2002), σ. 951 επ.
* Βιβλιοκρισία, Ε.Συμεωνίδου-Καστανίδου, Εγκλήματα κατά της ζωής, Ποινικός Λόγος, 2002, σ.887.
* Η ποινική αντιμετώπιση των μεταμοσχεύσεων, Ποιν. Χρον. ΝΓ΄ (2003) σ.481 επ.
* Ν. 3160/2003 «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», ΄Εκθεση Επιστημ. Υπηρ. της Βουλής, Ποινικός Λόγος, 2003, σ. 880 επ.
* Επίκαιροι προβληματισμοί σχετικά με τον θεσμό της πολιτικής αγωγής στην ποινική δίκη, τιμητικός τόμος για Ν. Ανδρουλάκη, Αθήνα 2003.
* Η ποινική αντιμετώπιση των μεταμοσχεύσεων, Τιμητικός Τόμος Π. Καργάδου, 2004 σ. 375 επ.
* Η θέση του ψυχίατρου-πραγματογνώμονα στην ποινική δίκη, Τιμητικός Τόμος Ι. Μανωλεδάκη 2007 σ. 859 επ.
* Ζητήματα της διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών ή της συνείδησης και νομική αξιολόγησής τους, Τιμητικός Τόμος Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, Ποιν. Χρον. ΝΗ΄ (2008) σ. 193 επ.
* Το ιατρικό απόρρητο, Τιμητικός Τόμος Κ. Κεραμέως, 2009 σ. 850 επ.


tile view list view
 • Ταξινόμηση με
 • Εγγραφές ανα σελίδα

book cover
 • Κυκλοφορεί, € 32.00 (περ ΦΠΑ 6%)
book cover
 • Κυκλοφορεί, € 50.00 (περ ΦΠΑ 6%)
book cover
 • Κυκλοφορεί, € 65.00 (περ ΦΠΑ 6%)
book cover
 • Κυκλοφορεί, € 65.00 (περ ΦΠΑ 6%)
book cover
book cover
 • Κυκλοφορεί, € 90.00 (περ ΦΠΑ 6%)
book cover
 • Κυκλοφορεί, € 90.00 (περ ΦΠΑ 6%)
book cover
 • Κυκλοφορεί, € 65.00 (περ ΦΠΑ 6%)
book cover
 • Κυκλοφορεί, € 65.00 (περ ΦΠΑ 6%)
ebook book cover
 • Κυκλοφορεί, € 40.00 (περ ΦΠΑ 24%)
book cover
 • Κυκλοφορεί, € 40.00 (περ ΦΠΑ 6%)
book cover
 • Κυκλοφορεί, € 58.00 (περ ΦΠΑ 6%)
book cover
 • Κυκλοφορεί, € 38.00 (περ ΦΠΑ 6%)
book cover
 • Κυκλοφορεί, € 38.00 (περ ΦΠΑ 6%)
book cover
 • Κυκλοφορεί, € 32.00 (περ ΦΠΑ 6%)
book cover
 • Κυκλοφορεί, € 58.00 (περ ΦΠΑ 6%)
book cover
 • Κυκλοφορεί, € 43.62 (περ ΦΠΑ 6%)