Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Κώδικας Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων (Ελληνικός και Ευρωπαϊκός)

Ιούνιος 2018. Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Π. Βατάλης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 32]

Σύντομη περιγραφή

Κώδικας Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων (Ελληνικός και Ευρωπαϊκός)

Περιγραφή

Ο παρών τόμος της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» περιλαμβάνει (α) το κείμενο του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α΄ 208), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/6.11.2013), με το άρθρο 49 του Ν. 4356/2015 (ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015), με το άρθρο 60 του
Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ Α΄ 37/7.3.2016), με το άρθρο 26 του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2016) και με το άρθρο 48 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016) (β) τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος, όπως εγκρίθηκε με την από 4.1.1980 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και δημοσιεύτηκε στον Κώδικα Νομικού Βήματος στον τόμο του 1986, (γ) τον «Καταστατικό χάρτη θεμελιωδών αρχών του ευρωπαϊκού νομικού επαγγέλματος» και (δ) τον «Κώδικα Δεοντολογίας για τους ευρωπαίους δικηγόρους» που θεσπίστηκαν από το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) και στους οποίους παραπέμπει ρητά το άρθρο 41 του Κώδικα Δικηγόρων, (ε) την Αιτιολογική Έκθεση του νέου Κώδικα, στην οποία επισημαίνονται οι βασικές ρυθμίσεις και οι καινοτομίες του, (στ) την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 7 του Ν. 4205/2013, (ζ) την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής και (η) αναλυτικό Αλφαβητικό Ευρετήριο.



Περιεχόμενα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ.....................................................................................       V

Διάγραμμα Περιεχομένων ΚώδικΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Ν. 4194/2013)                  IX

Διάγραμμα Περιεχομένων ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ                            Χ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Ν. 4194/2013)..........................................        1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.............................................................................    145

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ............................................................................    161

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ...........................................................................    162

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ....    177

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ                             203

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ........    219

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν. 4194/2013............................................    261

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν. 4205/2013 (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)...................    277

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.................    283

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ............................................................    309