Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου - Ζ' έκδοση

Κρατικός προϋπολογισμός - Ελεγκτικό Συνέδριο - Δημόσια Οικονομικά της Ε.Ε. Αυτόματος Μηχανισμός Δημοσιονομικής Προσαρμογής (Κόφτης) - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής - Ευρωπαϊκό Εξάμηνο - Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) - Προληπτικός - Καταστατικός έλεγχος δημ. δαπανών - Ρήτρες Συλλογικής Δράσης - Νομολογία Δικαστηρίων για το PSI - Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Θεματική Ταξινόμηση

Κοινό

Σχετιζόμενα Προιόντα

Αντικαθιστά:Σύντομη περιγραφή

Πλήρως ενημερωμένη έκδοση.

Περιγραφή

Η περίοδος που ακολούθησε την Έκτη έκδοση συνέπεσε χρονολογικά με το μεγαλύτερο μέρος εφαρμογής του τρίτου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής (Τρίτο Μνημόνιο). Η πρωτοτυπία του προγράμματος αυτού σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έγκειται στο γεγονός ότι ο δανεισμός προς την Ελλάδα έγινε μέσω του εντωμεταξύ ιδρυθέντος (μόνιμου) Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) έπειτα από την τροποποίηση της Συνθήκης.
Για την καλύτερη κατανόηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας χρειάσθηκε να γίνει περαιτέρω σύντομη αναφορά στο ιστορικό και την αναγκαιότητα της ίδρυσής του, για την νομική του φύση, για την εκλογή του Διοικητικού Συμβολαίου καθώς και για τα διάφορα είδη δημοσιονομικής παρέμβασης που προβλέπει προς τα κράτη μέλη της ευρωζώνης.
Κατά την σταδιακή αξιολόγηση της εφαρμογής του ως άνω προγράμματος από τους θεσμούς χρειάσθηκε να γίνουν από την ελληνική πλευρά σημαντικές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο νομικό καθεστώς του δημοσιονομικού τομέα με κύριο χαρακτηριστικό την ενίσχυση του ελέγχου για την εφαρμογή των όρων του Μνημονίου προκειμένου να καταστεί εφικτή η εκταμίευση των δόσεων του δανείου.  Σημαντική από τις αλλαγές αυτές ήταν και η θεσμοθέτηση του Αυτόματου Μηχανισμού Δημοσιονομικής Προσαρμογής (κόφτης) που αποτέλεσε την ασφαλιστική δικλείδα των θεσμών για την πραγματοποίηση των συμφωνηθέντων στο πρόγραμμα. 
Εξάλλου, παράλληλα με τα παραπάνω, κατά την περίοδο αυτή σημειώθηκε σημαντική εξέλιξη της νομολογίας των δικαστηρίων σε δημοσιονομικά θέματα. Μεταξύ των αποφάσεων αυτών δεσπόζουσα θέση καταλαμβάνουν οι αποφάσεις του Ελ Συν, οι οποίες έκριναν : ότι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ όταν συντρέχει ταυτότητα των πραγματικών περιστατικών η αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου δεσμεύει το Ελ Συνέδριο - αίτηση επανάληψης της διαδικασίας για την συμμόρφωση προς τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ - περιπτώσεις αναζήτησης του καταλογισθέντος ποσού υπαλλήλου με βάση την αρχή του αδικαιολόγητου πλουτισμού - την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας,
Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εκδοθείσες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υποθέσεις που δημιουργήθηκαν μετά από αιτήσεις παροχής δικαστικής προστασίας από φορείς του ιδιωτικού τομέα που συμμετείχαν στο PSI.Περιεχόμενα

Πρόλογοι...................................................................................................... ΙΧ

Συντομογραφίες......................................................................................... XXVII

                                                                ΕΙΣΑΓΩΓΗ...............................................      1

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

                             ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...........................      7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
                              ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.............................      8

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
                            ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ                           8

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
                                          ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ...............................     12

Ι.... Κατά τις απόψεις των κλασσικών οικονομολόγων................................................. 12

ΙΙ... Κατά τις απόψεις των εκπροσώπων του κρατικού παρεμβατισμού.............................. 13

ΙΙΙ.. Κατά τις απόψεις των εκπροσώπων της νεοφιλελεύθερης σχολής............................... 15

IV. Κατά τις απόψεις των σύγχρονων οικονομολόγων................................................. 17

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

                          ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                               18

Ι.... Στοιχεία της έννοιας του Κρατικού Προϋπολογισμού............................................. 19

ΙΙ... Δέσμευση της εκτελεστικής εξουσίας όσον αφορά τη διαμόρφωση των με­γε­θών του Κρατικού Προϋπολογισμού              20

ΙΙΙ.. Η νομική σημασία της εγκρίσεως του Κρατικού Προϋπολογισμού για την πραγματοποίηση εσόδων και εξόδων αυτού         ......................................................................................................... 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ (ΑΡΧΕΣ)

                              ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.............................     23

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

                                                Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ...............................................      23

Ι.... Περιεχόμενο και δικαιολογία του κανόνα............................................................ 23

ΙΙ... Υιοθέτηση και παρεκκλίσεις του κανόνα κατά το ελληνικό δημοσιονομικό δίκαιο........... 25

Α. Υιοθέτηση του κανόνα.............................................................................. 25

Β. Παρεκκλίσεις του κανόνα........................................................................... 26

α... Η ψήφιση συμπληρωματικού ή διορθωτικού προϋπολογισμού.......................... 27

β... Μόνιμος μηχανισμός δημοσιονομικής προσαρμογής...................................... 30

γ... Αυτόματος Μηχανισμός Δημοσιονομικής Προσαρμογής του Προϋπο­λογισμού της Γενικής Κυβέρνησης                30

δ... Διαφορές μεταξύ του διορθωτικού μηχανισμού του Ν. 4270/2014 και του αυτόματου διορθωτικού μηχανισμού του άρθρου 233 Ν. 4389/2016........................................................................................ 34

ε... Η κατάρτιση του προϋπολογισμού των δημοσίων επενδύσεων.......................... 36

στ. Η κατάρτιση των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και η τήρηση ειδικών λογαριασμών εκτός προϋπολογισμού................................................................................ 37

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

                                          Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ.........................................      41

Ι.... Ανάλυση του κανόνα στις επί μέρους αρχές......................................................... 41

Α. Η αρχή του μη συμψηφισμού μεταξύ εσόδων και εξόδων.................................... 41

α. Περιεχόμενο και δικαιολογία της αρχής....................................................... 41

αα.. Περιεχόμενο της αρχής..................................................................... 41

ββ.. Δικαιολογία της αρχής...................................................................... 43

Β. Η αρχή του μη ειδικού προορισμού των εσόδων................................................ 44

α. Περιεχόμενο και δικαιολογία της αρχής....................................................... 44

αα.. Περιεχόμενο της αρχής..................................................................... 44

ββ.. Δικαιολογία της αρχής...................................................................... 45

ΙΙ... Υιοθέτηση του κανόνα από το ελληνικό δημοσιονομικό δίκαιο και παρεκ­κλί­σεις αυτού..... 48

Α. Υιοθέτηση του κανόνα.............................................................................. 48

Β. Παρεκκλίσεις από τον κανόνα...................................................................... 49

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

                        Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΣΙΟΥ (ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)                             52

Ι.... Περιεχόμενο και δικαιολογία του κανόνα............................................................ 52

Α. Περιεχόμενο του κανόνα............................................................................ 52

Β. Δικαιολογία του κανόνα............................................................................. 53

ΙΙ... Ζητήματα, σχετικά με την έναρξη του οικονομικού έτους καθώς και με την χρονική κατάταξη των μη πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων ενός κρατικού προϋπολογισμού............................................................. 54

Α. Ζήτημα σχετικά με την έναρξη του οικονομικού έτους......................................... 55

Β. Ζητήματα σχετικά με την υπαγωγή ή μη στο οικονομικό έτος των μη πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων ενός προϋπολογισμού.......................................................................................................... 57

α. Το σύστημα της διαχειρίσεως ή του ταμειακού προϋπολογισμού........................ 58

β. Το σύστημα της χρήσεως....................................................................... 58

γ. Σύστημα προβλεπόμενο από την ελληνική νομοθεσία...................................... 59

ΙΙΙ.. Υιοθέτηση και παρεκκλίσεις του κανόνα του ενιαυσίου κατά την ελληνική νομοθεσία....... 61

Α. Υιοθέτηση του κανόνα.............................................................................. 61

Β. Παρεκκλίσεις του κανόνα........................................................................... 63

α. Παρεκκλίσεις του κανόνα για την περίπτωση μη έγκαιρης ψήφισης του προϋπολογισμού             64

β. Παρεκκλίσεις του κανόνα για την περίπτωση της ανεπάρκειας των πι­στώσεων......... 67

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

                                                 ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ................................................      76

Ι.... Περιεχόμενο και δικαιολογία του κανόνα............................................................ 76

Α. Περιεχόμενο του κανόνα............................................................................ 76

Β. Δικαιολογία του κανόνα............................................................................. 78

ΙΙ... Υιοθέτηση και παρεκκλίσεις του κανόνα κατά την ελληνική νομοθεσία........................ 79

Α. Υιοθέτηση του κανόνα.............................................................................. 79

Β. Παρεκκλίσεις του κανόνα........................................................................... 80

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

           ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ               84

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

                               ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                    84

Ι.... Περιορισμοί στην κατάρτιση του προϋπολογισμού απορρέοντες από κανό­νες του ενωσιακού δικαίου                  86

Α. Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής................................... 86

α. Το περιεχόμενο των προβλέψεων στο Μ.Π.Δ.Σ.............................................. 86

β. Η επεξηγητική έκθεση του Μ.Π.Δ.Σ........................................................... 87

γ. Διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του Μ.Π.Δ.Σ.......................................... 88

δ. Επικαιροποίηση του Μ.Π.Δ.Σ.................................................................. 89

ε. Δεσμευτικότητα του ΜΠΔΣ.................................................................... 90

Β. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο..................................................................... 90

α. Γενικές παρατηρήσεις για τους θεσμούς των Δημοσιονομικών Συμ­βου­λίων........... 90

β. Το ελληνικό δημοσιονομικό συμβούλιο...................................................... 92

αα. Ιστορικό της ίδρυσής του................................................................... 92

ββ.... Το Διοικητικό Συμβούλιο και ορισμός μελών........................................ 93

γγ..... Κανόνες επιλογής των μελών του Δ.Σ................................................. 94

δδ.... Προϋπολογισμός και πόροι του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.................... 94

εε..... Στελέχωση των υπηρεσιών.............................................................. 94

στστ. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο υπάγεται στην Βουλή................... 95

Γ. Αρχή της Χρηστής Δημοσιονομικής Διαχείρισης............................................... 95

α. Λόγοι που επέβαλαν την υιοθέτηση της Αρχής.............................................. 95

β. Έννοια και στοιχεία της Αρχής................................................................. 97

ΙΙ... Σύνταξη του νομοσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού και του Μ.Π.Δ.Σ................... 99

Α. Αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας....................................................... 100

α. Λόγοι συντάξεως του σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού από την εκτελεστική εξουσία                      100

β. Τα επί μέρους όργανα της εκτελεστικής εξουσίας......................................... 101

αα.. Υπουργοί επικεφαλής λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, προϊστά­μενοι Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων          ............................................................................................. 101

ββ.. Ο Υπουργός των Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους................. 103

γγ.. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.................................... 107

δδ.. Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση...................................................... 107

εε.. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.............................................. 108

Β. Αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου - Προσχέδιο του προϋπολογισμού....................... 110

ΙΙΙ.. Διάρθρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και παραδοσιακοί μέθοδοι εκτί­μησης των δημοσιονομικών μεγεθών              112

Α. Διάρθρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού................................................... 112

α. Αρχές ταξινόμησης των δημοσιονομικών μεγεθών........................................ 112

β. Ταξινόμηση των εσόδων και εξόδων στον Κρατικό Προϋπολογισμό................... 113

Β. Παραδοσιακές μέθοδοι εκτιμήσεως των δημοσιονομικών μεγεθών του Κρα­τικού Προϋπολογισμού               117

αα.. Μέθοδοι εκτιμήσεως των εσόδων....................................................... 118

ββ.. Μέθοδοι εκτιμήσεως των δαπανών...................................................... 120

IV. Συστήματα κατάρτισης προϋπολογισμών εφαρμοζόμενα από την ελληνική δημοσιονομική πρακτική                  122

Α. Γενικές παρατηρήσεις στα συστήματα του προϋπολογισμού κονδυλίων και του προϋπολογισμού προγραμμάτων            ...................................................................................................... 122

α. Σύστημα του προϋπολογισμού κονδυλίων.................................................. 123

β. Σύστημα του προϋπολογισμού προγραμμάτων............................................ 124

Β. Λόγοι αντικατάστασης του συστήματος προϋπολογισμού κονδυλίων από το σύστημα του προϋπολογισμού προγραμμάτων στην Ελλάδα............................................................................................... 126

Γ. Αποτύπωση του συστήματος του προϋπολογισμού προγραμμάτων στα Εθνι­κά Σχέδια Προγραμμάτων - Πιλοτική εφαρμογή         ...................................................................................................... 129

Δ. Υιοθέτηση της μεθόδου του εκ των προτέρων καθορισμού των ανωτάτων ορίων δαπανών του φορέα              133

Ε. Επαναφορά του προϋπολογισμού κονδυλίων αλλά και η ρητή θεσμοθέτη­ση της δυνατότητας για την κατάρτιση προϋπολογισμού προγραμμάτων...................................................................................... 135

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

                                    ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ...................................    137

Ι.... Διαδικασία ψηφίσεως του κρατικού προϋπολογισμού........................................... 137

Α. Διαδικασία ενώπιον της διαρκούς κοινοβουλευτικής επιτροπής............................. 138

Β. Προθεσμία κατάθεσης του σχεδίου προϋπολογισμού στην Βουλή......................... 140

Γ. Διαδικασία ενώπιον της Βουλής.................................................................. 140

ΙΙ... Έκταση της αρμοδιότητας της Βουλής για την τροποποίηση των μεγεθών του σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού         ......................................................................................................... 143

ΙΙΙ.. Διαδικασία ψηφίσεως του προϋπολογισμού δαπανών της Βουλής............................. 145

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

          ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ            147

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

              ΟΡΓΑΝΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ                 148

Ι.... Οι δημόσιοι διατάκτες................................................................................ 149

Α. Έννοια των διατακτών............................................................................. 149

Β. Διακρίσεις των διατακτών......................................................................... 150

ΙΙ... Οι δημόσιοι Υπόλογοι................................................................................ 152

Α. Έννοια των δημοσίων υπολόγων................................................................. 152

Β. Διακρίσεις των δημοσίων υπολόγων............................................................ 156

α. Με κριτήριο το όργανο στο οποίο λογοδοτούν............................................. 156

β. Με κριτήριο το αντικείμενο της υπηρεσίας τους........................................... 157

γ. Αχρεωστήτως λαβών........................................................................... 161

δ. Ευθύνη........................................................................................... 163

αα.. Δημοσίου Υπολόγου...................................................................... 163

ββ.. Αχρεωστήτως λαβόντος.................................................................. 164

ΙΙΙ.. Ο κανόνας του ασυμβίβαστου της ιδιότητας του διατάκτη και του υπολόγου................ 165

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

                        ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ                          167

Ι.... Ανάληψη της δαπάνης................................................................................. 167

ΙΙ... Η εκκαθάριση της δαπάνης........................................................................... 170

ΙΙΙ.. Εντολή πληρωμής..................................................................................... 175

IV. Εξόφληση τίτλων πληρωμής......................................................................... 176

V.. Δαπάνες μη υποκείμενες σε προληπτικό έλεγχο................................................... 178

A. Πληρωμές δαπανών διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα...................................... 178

Β. Προπληρωμές....................................................................................... 180

α. Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (άρθρο 100 ΝΔΛ)................................ 180

β. Προσωρινά χρηματικά εντάλματα (άρθρ. 105 ΝΔΛ)...................................... 181

γ. Πάγιες Προκαταβολές χρηματικού........................................................... 182

1.. Έννοια - Σύσταση (άρθρο 108 ΝΔΛ).................................................... 182

2.. Διαχείριση Πάγιων προκαταβολών (άρθρο 109 ΝΔΛ)................................. 183

δ. Προκαταβολές με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών (άρθρο 114 ΝΔΛ).... 184

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

                       ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ                         186

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

                                                   ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ..................................................    186

Ι.... Ιστορική εξέλιξη του θεσμού........................................................................ 186

ΙΙ... Νομική Φύση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.......................................................... 188

ΙΙΙ.. Αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου......................................................... 192

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

                                               ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.............................................    200

Ι.... Νομικό καθεστώς του προληπτικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο                      201

Α. Ιστορική εξέλιξη της σχετικής νομοθεσίας..................................................... 202

Β. Όργανα ελέγχου και πράξεις υποκείμενες σε έλεγχο.......................................... 204

α. Όργανα ελέγχου................................................................................. 204

β. Αντικείμενο του προληπτικού ελέγχου...................................................... 205

Γ. Περιεχόμενο και νομική σημασία του ελέγχου................................................. 207

α. Τυπικός έλεγχος................................................................................. 207

β. Ουσιαστικός έλεγχος........................................................................... 208

γ. Νομική σημασία του ελέγχου................................................................. 209

Δ. Διαδικασίες του ελέγχου.......................................................................... 210

α. Τακτική διαδικασία............................................................................. 211

β. Ειδικές διαδικασίες............................................................................. 213

αα.. Διαδικασία ενώπιον του Κλιμακίου ή της Ολομέλειας............................... 213

ββ.. Θεώρηση με ευθύνη του υπουργού..................................................... 214

γγ.. Η εκ των προτέρων πρόκληση της γνώμης του Κλιμακίου ή της Ολο­μέλειας.... 216

γ. Ο έλεγχος δημοσίων συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας........................... 217

δ. Η ανάκληση της πράξης του Τμήματος...................................................... 226

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

                    ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ                       229

Ι.... Διοικητικός κατασταλτικός έλεγχος και εποπτεία της δημόσιας διαχείρισης (των δημοσίων υπολόγων)                230

Α. Από τους Οικονομικούς Επιθεωρητές.......................................................... 230

Β. Από τις Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου...................................................... 231

Γ. Από τον οικείο διατάκτη........................................................................ . 232

Δ. Από τους προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. και των Ειδικών Ταμείων............................ 233

Ε. Από τα όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργούντα ως διοικητικά όρ­γανα............ 233

ΙΙ... Ο Δικαστικός κατασταλτικός έλεγχος της δημόσιας διαχείρισης (των δημο­σίων υπολόγων)     233

Α. Όργανα και διαδικασίες ελέγχου................................................................. 234

Β. Μεθοδολογία και αντικείμενο των ελέγχων..................................................... 235

Γ. Νομική φύση και είδη των ελέγχων.............................................................. 236

α. Νομική φύση των ελέγχων.................................................................... 236

β. Είδη ελέγχου..................................................................................... 238

Δ. Έννοια του ελλείμματος και διαδικασία καταλογισμού αυτού.............................. 241

α. Έννοια του ελλείμματος....................................................................... 241

αα.. Νομική έννοια του ελλείμματος......................................................... 241

ββ.. Δημοσιολογιστική έννοια του ελλείμματος............................................ 241

β. Διαδικασία καταλογισμού του ελλείμματος................................................ 243

αα.. Κατά τις διατάξεις του ΝΔΛ............................................................. 244

ββ.. Κατά τις διατάξεις του ΚΕΣ.............................................................. 247

Ε. Η καταλογιστική πράξη............................................................................ 248

α. Έννοια και περιεχόμενο........................................................................ 248

β. Αιτιολογία της καταλογιστικής πράξης...................................................... 250

γ. Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης.................................................. 251

ΙΙΙ.. Ένδικα μέσα και βοηθήματα κατά των πράξεων καταλογισμού ελλείμματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου               253

Α. Ανακοπή............................................................................................. 253

α. Ανακοπή ερημοδικίας κατά των οριστικών αποφάσεων του Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου               253

β. Ένδικο βοήθημα της Ανακοπής κατά των πράξεων αναγκαστικής εκτέ­λεσης του ΚΕΔΕ   254

Β. Το ένδικο βοήθημα της Έφεσης.................................................................. 255

Γ. Αναθεώρηση........................................................................................ 258

α. Αίτηση αναθεώρησης των πράξεων του Επιτρόπου....................................... 258

β. Το έκτακτο ένδικο μέσο της αίτησης αναθεώρησης....................................... 261

Δ... Αναίρεση........................................................................................... 262

Ε... Πρότυπη Δίκη - Προδικαστικό ερώτημα...................................................... 264

ΣΤ. Πρότυπη διαδικασία επί ενστάσεων κατά πράξεων ή αποφάσεων απο­νομής συντάξεων      268

Ζ... Αναζήτηση του καταλογισθέντος ποσού σε βάρος του υπολόγου με βά­ση την αρχή του αδικαιολογήτου πλουτισμού του Δημοσίου...................................................................................................... 268

Η... Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο................. 269

Θ... Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας για τη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ  271

ΙV. Κοινοβουλευτικός και παρεμπίπτων δικαστικός κατασταλτικός έλεγχος εκτελέσεως του προϋπολογισμού                        271

Α. Περιεχόμενο και κατάρτιση των νόμων του απολογισμού και ισολο­γι­σμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Κράτους............................................................................................. 272

Β. Διαδικασία εγκρίσεως του απολογισμού και ισολογισμού του Κράτους.................. 275

α. Διαδικασία ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου............................................ 275

β. Διαδικασία ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής......................... 277

γ. Διαδικασία ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής........................................... 277

Γ. Παρέμβαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την υποβολή της ετήσιας έκ­θεσης προς τη Βουλή σχετικά με τα αποτελέσματα των εργασιών του........................................................................................ 279

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                           ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ..........................................   281

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

                    Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ                      282

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

                            ΚΑΝΟΝΕΣ (ΑΡΧΕΣ) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ                               282

Ι.... Ο κανόνας της ενότητας............................................................................... 283

ΙΙ... Ο κανόνας της καθολικότητας....................................................................... 284

ΙΙΙ.. Ο κανόνας του ενιαυσίου............................................................................. 285

ΙV. Ο κανόνας της ειδικότητας των πιστώσεων........................................................ 286

V.. Ο κανόνας της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού................................................ 287

VI. Οι αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας........................ 287

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

                                                 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ................................................    289

Ι.... Έσοδα (Το σύστημα«των ιδίων πόρων»).......................................................... 289

Α. Γεωργικές εισφορές................................................................................ 291

Β. Δασμοί............................................................................................... 292

Γ. Ποσοστό επί του ΦΠΑ............................................................................ 293

Δ. Πόρος ΑΕΠ......................................................................................... 294

Ε. Άλλα έσοδα του προϋπολογισμού της Ένωσης δευτερεύουσας σημασίας................ 295

ΙΙ... Δαπάνες του προϋπολογισμού της Ένωσης........................................................ 295

Α. Οι γεωργικές δαπάνες.............................................................................. 295

Β. Οι δαπάνες για διαρθρωτικές, περιφερειακές και κοινωνικές πολιτικές..................... 297

Γ. Οι δαπάνες για την έρευνα και την τεχνολογία.................................................. 297

Δ. Οι δαπάνες για άλλες εσωτερικές πολιτικές.................................................... 298

Ε. Οι δαπάνες για εξωτερικές ενέργειες............................................................. 298

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

                                                 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ................................................    300

Ι.... Η κατάρτιση του προϋπολογισμού της ΕΕ........................................................ 300

ΙΙ... Η εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ.......................................................... 302

ΙΙΙ.. Ο έλεγχος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης.................................... 304

IV. Η καταπολέμηση της απάτης......................................................................... 306

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

                 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ                   308

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

                           ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΥΤΟΥ                              309

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

                         ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ                            311

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

                         ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ                           314

Ι.... Οι τακτικές εκθέσεις.................................................................................. 314

Α. Η ετήσια γενική έκθεση........................................................................... 314

Β. Άλλες ετήσιες εκθέσεις........................................................................... 315

ΙΙ... Έκτακτες εκθέσεις..................................................................................... 315

ΙΙΙ.. Δήλωση αξιοπιστίας................................................................................... 315

IV. Η νομική φύση των εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου...................... 316

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

                               ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ                                  317

Ι.... Συγκριτική θεώρηση μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ένωσης και του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου                 317

ΙΙ... Συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ένωσης και του Ελληνι­κού Ελεγκτικού Συνεδρίου                319

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ Ε... ΕΝΩΣΗΣ

                       ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ                         321

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ Ε. ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ

                             ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ                                322

Ι.... Ο κανόνας της απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων......................................... 322

Α. Έννοια των κρατικών ενισχύσεων και λόγοι απαγορεύσεως αυτών......................... 322

α. Έννοια των κρατικών ενισχύσεων............................................................ 322

β. Λόγοι απαγορεύσεως των κρατικών ενισχύσεων........................................... 326

Β. Προϋποθέσεις θεμελίωσης του καθεστώτος του «ασυμβίβαστου»........................ 326

ΙΙ... Η κατ’ εξαίρεση απαλλαγή από το καθεστώς του ασυμβίβαστου των κρατι­κών ενισχύσεων      331

ΙΙΙ.. Διαδικασίες για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων από τα κοινοτικά όρ­γανα............. 334

Α. Ο έλεγχος των υφισταμένων ενισχύσεων (άρθρο 108 παρ. 1 και 2 ΣΛΕΕ)................ 334

Β. Ο έλεγχος των σχεδίων για τη θέσπιση νέων ή την τροποποίηση υφιστα­μένων κρατικών ενισχύσεων (άρθρο 108 παρ. 3 ΣΛΕΕ)       ...................................................................................................... 338

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

               ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                 341

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

                                                    ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ..................................................    341

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

                                                ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ...............................................    342

Ι.... Το προηγούμενο νομικό καθεστώς.................................................................. 342

ΙΙ... Το ισχύον νομικό καθεστώς.......................................................................... 344

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

                                   ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ..................................    347

Ι.... Υπό το πρίσμα των διατάξεων της ΣΛΕΕ περί απαγορεύσεως των κρατικών ενισχύσεων......   347

ΙΙ... Υπό το πρίσμα των διατάξεων της Συνθήκης ΛΕΕ περί απαγορεύσεως των υπερβολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων       ......................................................................................................... 350

ΙΙΙ.. Υπό το πρίσμα της οικονομικής έννοιας του ηθικού κινδύνου.................................. 352

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ

ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

                                    ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ...................................   354

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

               ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ                  354

Ι.... Συντονισμός των εθνικών νομισματικών πολιτικών.............................................. 356

ΙΙ... Επιβολή δημοσιονομικής πειθαρχίας στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης........................ 357

Α. Έμμεσα μέτρα...................................................................................... 357

Β. Άμεσα μέτρα........................................................................................ 361

α. Οι διατάξεις του πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου (άρθρο 126 ΣΛΕΕ, πρώην 104 ΣυνθΕΚ)                      361

β. Οι διατάξεις του παράγωγου δικαίου – Το σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.. 369

γ. «Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» (European Semester)........................................... 374

αα.. Ιστορικό της ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.................................... 374

ββ.. Διαδικασία εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.................................. 376

γγ.. Καινοτομίες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου............................................... 379

δ. Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο................................................................. 381

αα. Ιστορικό της σύναψης του Δημοσιονομικού Συμφώνου............................. 381

ββ.. Οι σπουδαιότερες ρυθμίσεις............................................................. 382

γγ.. Οι σπουδαιότερες επικρίσεις κατά της Συνθήκης..................................... 388

ε. To Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο................................................. 390

αα.. Η Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου........................ 390

ββ.. Οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.................. 390

Γ. Ευρωπαϊκοί μηχανισμοί δημοσιονομικής στήριξης........................................... 392

α. Προσωρινοί μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής στήριξης................................... 392

αα.. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης - European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM)         ............................................................................................. 393

ββ.. Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - European Financial Stability Facility (EFSF).                394

β. Ο (μόνιμος) Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM)............................ 396

αα.. Ιστορικό ίδρυσης του μόνιμου μηχανισμού στήριξης................................ 396

ββ.. Νομική φύση και σκοπός του ESM..................................................... 397

γγ.. Όργανα του ESM.......................................................................... 398

δδ.. Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο του ESM και διαδικασία παροχής της στήριξης       400

i... Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο.................................................... 400

ii.. Η διαδικασία παροχής χρηματοοικονομικής συνδρομής........................ 401

εε.. Μορφές της χορηγούμενης χρηματοοικονομικής στήριξης.......................... 402

i... Προληπτική χρηματοδοτική συνδρομή............................................ 402

ii.. Ανακεφαλαιοποίηση Πιστωτικών Ιδρυμάτων..................................... 403

iii.. Χορήγηση δανείων.................................................................... 404

iv.. Μηχανισμός στήριξης πρωτογενών αγορών....................................... 404

v.. Μηχανισμός στήριξης δευτερογενών αγορών..................................... 405

vi.. Ερμηνεία και επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από τη λειτουργία του ESM.                       405

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

                               ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ                                  406

Ι.... Κατάσταση των δημοσίων οικονομικών της Ελλάδας πριν από την έναρξη της διαδικασίας για την ένταξή της στην Ο.Ν.Ε.   ......................................................................................................... 407

ΙΙ... Περίοδος του δευτέρου σταδίου της διαδικασίας για την ένταξη στην Ο.Ν.Ε................ 409

Α. Η προσαρμογή όσον αφορά την ανεξαρτητοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος έναντι των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης           ...................................................................................................... 409

Β. Προσαρμογή όσον αφορά την ικανοποίηση των κριτηρίων δημοσιο­νο­μικής πειθαρχίας        413

α. Η μείωση του δημοσίου ελλείμματος....................................................... 413

β. Μείωση του δημοσίου χρέους................................................................ 418

ΙΙΙ.. Η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας ως κράτους μέλους της Ευρω­ζώνης............ 422

Α. Περίοδος 2000-2007............................................................................... 422

Β. Οι μέθοδοι της «δημιουργικής λογιστικής» για την απόκρυψη των πραγματικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων              423

Γ. Τελευταία υπαγωγή της Ελλάδας σε κατάσταση υπερβολικού ελλείμ­ματος.............. 428

Δ. Ενίσχυση των μέτρων εποπτείας των κοινοτικών οργάνων στα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας                   431

Ε. Περίοδος 2008-2011 (έκτακτα μέτρα για την δημοσιονομική στήριξη της Ελλάδας).... 435

α. Δημιουργία του Μηχανισμού Δημοσιονομικής Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας (Πρώτο Μνημόνιο)                   435

1.. Το χρονικό της δημιουργίας του μηχανισμού........................................... 435

2.. Νομική φύση και όροι του Μηχανισμού Δημοσιονομικής Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας               438

3.. Ο εφαρμοστικός νόμος 3845/2010 του ΜΔΣ........................................... 440

4.. Σύναψη των συμβάσεων δανειακής διευκόλυνσης..................................... 442

β. Συνέχιση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (με βάση τα άρ­θρα 126 (πρώην 104) παρ. 9 ΣΛΕΕ και 136 ΣΛΕΕ. (Σύσταση της Επι­τροπής και απόφαση του Συμβουλίου)............................................. 443

γ. Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.................... 445

δ. Σύνοδος κορυφής των ηγετών της Ευρωζώνης της 21ης Ιουλίου 2011................. 446

ΣΤ.Η αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα («PSI»)       451

α. Ιστορικό – Κρίσιμες διατάξεις.............................................................. 451

β. Ρήτρες συλλογικής δράσης (CACs)........................................................ 456

αα.. Νομιμότητα εισαγωγής ρητρών συλλογικής δράσης................................ 456

ββ.. Εσφαλμένος υπολογισμός νόμιμης απαρτίας και πλειοψηφίας.................... 457

γ. Παρατηρήσεις επί της υποχρεωτικής συμμετοχής των ημεδαπών φυ­σικών προσώπων στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους    ................................................................................................. 460

αα.. Παραβίαση της αρχής της ισότητας - Μη παροχή ευλόγου αντι­σταθμίσματος.. 460

ββ.. Αναίρεση του δικαιώματος στην περιουσία κατά παράβαση της αρ­χής της αναλογικότητας                 465

δ. Τελικές παρατηρήσεις........................................................................ 473

ε. Νομολογία των δικαστηρίων σε υποθέσεις αίτησης δικαστικής προ­στασίας από τους φορείς του ιδιωτικού τομέα που συμμετείχαν στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους................................................ 474

αα.. Του Συμβουλίου της Επικρατείας...................................................... 475

ββ.. Του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου..................... 476

γγ.. Του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης................................ 477

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ............................................................................................   479

Βιβλιογραφία................................................................................................. 497

Συνοπτικό ευρετήριο λημματικών όρων................................................................. 503