Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Η Ευρώπη μετά το 1992

Οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές προοπτικές της ενιαίας εσωτερικής αγοράς

  • ISBN-13: 978-960-218-066-2
  • Κριτική, 1992, Αθήνα
  • € 11.94 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Τίτλος πρωτοτύπου:

    Umbruch in Europa
  • Γλώσσα πρωτοτύπου: Γερμανική
  • Χαρτόδετο
  • 21.0 x 14.0 cm, 372 σελ.


Περιεχόμενα

Πρόλογος του επιμελητή και των μεταφραστών
Πρόλογος του συγγραφέα
Συντομογραφίες
1. Το πρόγραμμα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς στην ιστορική του προοπτική
Η Κοινή Αγορά στο στάδιο οικοδόμησης -οι επιτεύξεις της ενοποίησης στη δεκαετία του '60
Το πρόγραμμα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης - ανασχέσεις της ενοποίησης στη δεκαετία του '70
Η όξυνση της κρίσης ενοποίησης από τα μέσα της δεκαετίας του '70 ως τα μέσα της δεκαετίας του '80
Το μεταρρυθμιστικό έργο της 'Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης'
2. Το περιεχόμενο του σχεδίου της ενιαίας εσωτερικής αγοράς
Η κατάργηση των συνοριακών ελέγχων και των συνοριακών διατυπώσεων
Η φιλελευθεροποίηση του συστήματος προμηθειών του δημόσιου τομέα
Η κατάργηση των τεχνικών εμποδίων στην κυκλοφορία εμπορευμάτων
Η φιλελευθεροποίηση του τομέα παροχής υπηρεσιών
3. Οι οικονομικές επιπτώσεις της ενιαίας εσωτερικής αγοράς
Οι μικροοικονομικές διαδικασίες ενοποίησης της αγοράς
Τα μακροοικονομικά αποτελέσματα ενοποίησης της αγοράς
Η οικονομική ανάκαμψη στην Κοινότητα από τα μέσα της δεκαετίας του '80
Οι προοπτικές της αγοράς εργασίας στην Κοινότητα τη δεκαετία του '90
4. Ο κλαδικός μετασχηματισμός στην ενιαία εσωτερική αγορά
Τυπολογία των οικονομικών κλάδων με βάση τις επιπτώσεις της ενιαίας αγοράς
Τα προβλήματα προσαρμογής σε επιλεγμένους οικονομικούς κλάδους
Η φαρμακοβιομηχανία
Ο τομέας των τηλεπικοινωνιακών εξοπλισμών
Ο τομέας τροφίμων και ποτών
Η παροχή χρηματιστικών υπηρεσιών -ο τραπεζικός τομέας
Οι επιχειρήσεις οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων
5. Η εσωτερική αγορά της ΕΚ και ο περιφερειακός διαρθρωτικός μετασχηματισμός
Εξέλιξη των εισοδηματικών διαφορών ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Κοινότητας
Η θεωρία της περιφερειακής οικονομίας και η εξέλιξη των περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα
Μεθοδολογικά εργαλεία για την εκτίμηση των περιφερειακών επιπτώσεων της ενιαίας εσωτερικής αγοράς
Οι επιπτώσεις της εσωτερικής αγοράς της ΕΚ στην περιοχή της Κάτω Σαξωνίας
Η ενιαία εσωτερική αγορά και η οικονομική διάρθρωση της Κάτω Σαξωνίας
Ο εξαγωγικός προσανατολισμός της Κάτω Σαξωνίας σε σύγκριση με το σύνολο της ΟΔΓ
Εξέλιξη και προοπτικές της Κάτω Σαξωνίας ως τόπου εγκατάστασης μονάδων παραγωγής
Η μεταβολή της περιφερειακής διάρθρωσης στην ενιαία εσωτερική αγορά - Συμπεράσματα
6. Η ενιαία εσωτερική αγορά και η διάρθρωση των εμπορικών σχέσεων και των άμεσων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Η ενιαία εσωτερική αγορά και η διάρθρωση των εμπορικών σχέσεων στην ΕΚ
Σχετικά με τη θεωρία του διεθνούς καταμερισμού εργασίας
Η εξέλιξη των δομών καταμερισμού εργασίας στο εξωτερικό εμπόριο της ΟΔΓ με την ΕΚ
Η ενιαία εσωτερική αγορά και η διάρθρωση των άμεσων επενδύσεων στην Κοινότητα
Οι άμεσες επενδύσεις προσανατολίζονται στην αγορά ή στα κόστη; Οι αιτίες της εξαγωγής κεφαλαίων
Η ανά περιοχές και τομείς κατανομή των άμεσων επενδύσεων της ΟΔΓ στην ΕΚ και η ενιαία εσωτερική αγορά
7. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (ΕΝΣ) και τα πρόσφατα σχέδια για μια Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης
Τα βασικά χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ)
Σύγκλιση ή απόκλιση; Η οικονομική εξέλιξη στην Κοινότητα μετά τη δημιουργία του ΕΝΣ
Τα σχέδια για την περαιτέρω εξέλιξη του ΕΝΣ και η έκθεση Delors
Η έκθεση Delors
Οι κίνδυνοι μιας βεβιασμένης πραγματοποίησης των σχεδίων για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση
8. Η προβληματική της προστασίας του περιβάλλοντος και η ενιαία εσωτερική αγορά
Η ΕΕΠ και η προστασία του περιβάλλοντος
Η έκθεση της Task-Force σχετικά με τις οικολογικές συνέπειες του Προγράμματος της ενιαίας εσωτερικής αγοράς
Οι οικολογικές επιπτώσεις των ωθήσεων οικονομικής ανάπτυξης που θα προκύψουν από το Πρόγραμμα 1992
Η βαθμιαία κατάργηση των μη-δασμολογικών φραγμών εμπορίου και η προβληματική του περιβάλλοντος
Οι μακροοικονομικές επιπτώσεις μιας αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής
Το περιβάλλον και το Πρόγραμμα 1992 - Συμπεράσματα για την περιβαλλοντική πολιτική
9. Η κοινωνική διάσταση της εσωτερικής αγοράς
Οι ρυθμίσεις της Συνθήκης ΕΟΚ για