Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Ευρωπαϊκή ενοποίηση

Μια διαδικασία σύγκλισης ή απόκλισης;

  • ISBN-13: 978-618-80309-4-7
  • Historical Quest, 2013, Αθήνα
  • 2η έκδ. (Βελτιωμένη με πρόσθετα)
  • € 20.00 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 21.0 x 14.0 cm, 248 σελ.


Περιγραφή

Η Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες προς μια βαθύτερη Ευρωπαϊκή ενοποίηση, καθώς ο βασικός της στόχος είναι η οικονομική σύγκλιση. Παρά το γεγονός ότι όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-μέλη έχουν λάβει σημαντικά κονδύλια για την περιφερειακή τους ανάπτυξη, έντονα φαινόμενα περιφερειακής οικονομικής απόκλισης παρατηρούνται ακόμη και σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Το γεγονός αυτό αναπόφευκτα θέτει σε κίνδυνο την ισορροπία της Ένωσης και αποτελεί τροχοπέδη στις προσπάθειες για κοινωνικοοικονομική συνοχή.


Το παρόν βιβλίο εξετάζει κριτικά την υπάρχουσα περιφερειακή οικονομική απόκλιση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με τη νέα διεύρυνση. Σκοπός είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το σχεδιασμό της Περιφερειακής Πολιτικής μετά το 2013, πάντα με κύριο στόχο τη συνοχή, στα πλαίσια μιας ήδη διευρυμένης Ένωσης.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2: Περιφερισμός, Δομισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
2.1-Περιφέρεια και Περιφερισμός και η Σύνδεση Μεταξύ Τους
2.1.1-Περιφέρεια: Μια Εννοιολογική Αποσαφήνιση
2.2-Περιφερειακή Κλίμακα και Περιφερειοποίηση: Το Θεωρητικό Πλαίσιο για την Μελέτη των «Περιφερειών»
2.3-Θεωρία της Εξάρτησης και Δομισμός: Κέντρο Εναντίον Περιφέρειας
2.4-Θεωρία Περιφερειακής Ανάπτυξης: Περιφερειακή Σύγκλιση και Απόκλιση
2.5-Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 3: Η Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ: Μια Σύντομη Ιστορική Ανασκόπηση
3.1-Περιφερειακή Πολιτική Πριν το 1988
3.2-Κύκλοι (Χρηματοδοτικές Περίοδοι)-Προς Μια Αποτελεσματικότερη Πολιτική Συνοχής
3.2.1-Πρώτος Κύκλος (ΚΠΣ) (1989-1993)
3.2.2-Δεύτερος Κύκλος (ΚΠΣ) (1994-1999)
3.2.3-Τρίτος Κύκλος (ΚΠΣ) (2000-2006)
3.2.4-Τέταρτος Κύκλος (ΕΣΠΑ) (2007-2013)
3.3-Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 4: Η Θεωρία Αξιολόγησης της Πολιτικής και τα Αποτελέσματα των Τεσσάρων Κύκλων (Χρηματοδοτικών Περιόδων)
4.1-Η Θεωρία Αξιολόγησης της Πολιτικής
4.2-Αποτελέσματα των Τεσσάρων Κύκλων (Χρηματοδοτικών Περιόδων)
4.2.1-Πρώτος Κύκλος (ΚΠΣ) (1989-1993)
4.2.2-Δεύτερος Κύκλος (ΚΠΣ) (1994-1999)
4.2.3-Τρίτος Κύκλος (ΚΠΣ) (2000-2006)
4.2.4-Τέταρτος Κύκλος (ΕΣΠΑ) (2007-2013)
4.3-Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 5: Το Οικονομικό Προφίλ της Περιφερειακής Πολιτικής στα Πλαίσια της ΕΕ
5.1-Η Περιφερειακή Πολιτική σε Αριθμούς
5.2-Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 6: Το Πλαίσιο της Διεύρυνσης
6.1-Κράτη Υπό Ένταξη, Υποψήφια και Εν Δυνάμει Υποψήφια Κράτη-Μέλη της ΕΕ
6.2-Κανόνες, Οδηγίες και Συνθήκες για τη Διεύρυνση
6.3-Προ-Ενταξιακή Στρατηγική και Διαδικασία Διαπραγματεύσεων
6.4-Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 7: Μελέτες Περίπτωσης: Ένα Υπό Ένταξη (Κροατία) και Ένα Υποψήφιο Προς Ένταξη (Ισλανδία) Κράτος
7.1-Η Περίπτωση της Κροατίας
7.2-Η Περίπτωση της Ισλανδίας
7.3-Συγκριτική Ανάλυση
7.4-Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 8: Συμπερασματικές Παρατηρήσεις και Προτάσεις Πολιτικής

Παράρτημα: ΧάρτεςΥπόμνημα συντελεστών

Το Παράρτημα της Β΄ Έκδοσης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την Περιφερειακή Πολιτική και Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται α) στα κυριότερα όργανα, φορείς, επιτροπές και προγράμματα που καθορίζουν τη δομή και τις λειτουργίες της Περιφερειακής Πολιτικής και Πολιτικής Συνοχής, β) στις μεταρρυθμίσεις του 1988 και το πλαίσιο διαχείρισης από τον Πρώτο Κύκλο (ΚΠΣ) έως τις μέρες μας και γ) στους στόχους και τις προοπτικές με ορίζοντα το 2020. Η σπουδαιότητα της Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τέτοια ώστε δύναται να καθορίσει, σε μεγάλο βαθμό, το παρόν, αλλά και το μέλλον της Ένωσης.  

Το βιβλίο αυτό, σε μορφή ενιαίας έκδοσης με το βιβλίο «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης (Β΄ Έκδοση)», διδάσκεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας.