Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Διπλωματικές εργασίες για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ερευνητική προσέγγιση

  • ISBN-13: 978-960-467-361-2
  • Κυριακίδη Αφοί, 2012, Θεσσαλονίκη
  • 1η έκδ.
  • € 13.50 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 23.0 x 15.0 cm, 176 σελ.


Περιγραφή

Η σειρά `Καινοτομίες στην Εκπαίδευση` αποβλέπει να συμβάλλει στη σθεναρή περιχάραξη του εκπαιδευτικού έργου και της διδακτικής πράξης των υποψήφιων και των υπηρετούντων εκπαιδευτικών με δημοσιεύσεις σχετικές με την πραγμάτευση καινοτόμων θεμάτων. Η σειρά απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τα εκπαιδευτικά δρώμενα.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση, η καταγραφή και η ανάλυση, μέσα από τα εμπειρικά δεδομένα των διαθέσιμων ερευνών, της υπάρχουσας γνώσης και της καταγεγραμμένης εμπειρίας, που αφορά τα Σ.Δ.Ε. στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται στις ερευνητικές προσπάθειες των φοιτητών του ΕΑΠ των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών `Σπουδές στην Εκπαίδευση` κι `Εκπαίδευση Ενηλίκων`. Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε είναι η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Η ανάλυση και ερμηνεία των εμπειρικών δεδομένων έγινε με βάση τη θεματολογία, τις ερευνητικές μεθόδους, την ομάδα-στόχο, τα αποτελέσματα και τις προτάσεις των ερευνών, όπως αποτυπώνονται στο περιεχόμενο των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του δείγματός μας. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η θεματολογία των Μ.Δ.Ε. που εκπονήθηκαν για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σε αντιστοίχιση με το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η χρηματοδότηση και η οικονομική αυτοτέλεια, η συνεργασία με τοπικούς φορείς, η προβολή και η επέκταση του θεσμού των Σ.Δ.Ε. σε ανώτερη βαθμίδα είναι οι σημαντικότερες προτάσεις των Μ.Δ.Ε. του δείγματος.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]Περιεχόμενα

Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1. Η Δια Βίου Μάθηση και οι κοινωνικο-οικονομικές της διαστάσεις
2. Δια Βίου Μάθηση και 'Δεύτερη Ευκαιρία' για τις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες
3. Μαθητική διαρροή, αναλφαβητισμός και κοινωνικός αποκλεισμός
4. Μαθητική διαρροή και η στρατηγική της Λισσαβόνας
5. Μαθητική διαρροή στην Ελλάδα στον κατώτερο κύκλο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο)
6. Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα ΣΔΕ
7. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα
Η αναγκαιότητα ίδρυσης των ΣΔΕ στην Ελλάδα
Η θεσμοθέτηση και η λειτουργία των ΣΔΕ στην Ελλάδα
Φορείς διοίκησης των ΣΔΕ στην Ελλάδα
Η εξάπλωση του θεσμού των ΣΔΕ στην Ελλάδα
Ο θεσμός των Σ.Δ.Ε. στην Ελλάδα σήμερα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1. Το πρόγραμμα σπουδών
Γραμματισμός και Πρόγραμμα Σπουδών των ΣΔΕ
2. Διδακτική μεθοδολογία
3. Αξιολόγηση των εκπαιδευομένων
4. Συμβουλευτικές υπηρεσίες
5. Ο εκπαιδευτικός στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
6. Ο εκπαιδευόμενος στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1. Σημασία του υπό διερεύνηση θέματος
2. Στόχος της έρευνας - Ερευνητικά ερωτήματα
Σκοπός της έρευνας
Επιμέρους στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα
3. Μέθοδος ανάλυσης
4. Ταξινόμηση των Μ.Δ.Ε. σε κατηγορίες και υποκατηγορίες
5. Περιορισμοί της έρευνας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1. Ταξινόμηση Μ.Δ.Ε. ανά ερευνητικό ερώτημα
Ταξινόμηση Μ.Δ.Ε. ως προς το 1° ερευνητικό ερώτημα
Ταξινόμηση Μ.Δ.Ε. ως προς το 2° ερευνητικό ερώτημα
Ταξινόμηση Μ.Δ.Ε. ως προς το 3° ερευνητικό ερώτημα
Ταξινόμηση Μ.Δ.Ε. ως προς το 4° ερευνητικό ερώτημα
Ταξινόμηση Μ.Δ.Ε. ως προς το 5° ερευνητικό ερώτημα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
1. Θεματολογία των Μ.Δ.Ε.
Αξιολόγηση του θεσμού των Σ.Δ.Ε.
Οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
Ο ρόλος των Διευθυντών των Σ.Δ.Ε.
'Εσωτερική' εκπαιδευτική πολιτική στα Σ.Δ.Ε.
Ο ρόλος και οι εκπαιδευτικές ανάγκες του εκπαιδευτικού στα Σ.Δ.Ε.
Πρόγραμμα σπουδών και διδακτική μεθοδολογία στα Σ.Δ.Ε.
Μέθοδος Project
Βιωματική μάθηση
Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας στα Σ.Δ.Ε.
Χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε.
Εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων των Σ.Δ.Ε.
Κίνητρα που ωθούν τους ενήλικες να παρακολουθήσουν το Σ.Δ.Ε.
Εμπόδια στη μάθηση των εκπαιδευομένων των Σ.Δ.Ε.
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Απόφοιτοι των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
2. Μέθοδος συλλογής δεδομένων των Μ.Δ.Ε.
3. Ομάδα-στόχος των Μ.Δ.Ε.
4. Αποτελέσματα των Μ.Δ.Ε.
Αποτελεσματικότητα του θεσμού των Σ.Δ.Ε.
Οργάνωση και λειτουργία των Σ.Δ.Ε.
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών των Σ.Δ.Ε.
Μετέπειτα πορεία εκπαιδευομένων των Σ.Δ.Ε.
Το προφίλ των εκπαιδευτικών στα Σ.Δ.Ε.
Το προφίλ των εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε.
Εκπαιδευτική διαδικασία στα Σ.Δ.Ε.
Διαθεματικότητα και βιωματική μάθηση
Διδακτικές μέθοδοι
Συμβουλευτικές υπηρεσίες στα Σ.Δ.Ε.
5. Προτάσεις των Μ.Δ.Ε.
Ο θεσμός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
Πρόγραμμα Σπουδών
Προβολή των Σ.Δ.Ε.
Επέκταση του θεσμού σε ανώτερη βαθμίδα
Σχολική Μονάδα
Πλαίσιο λειτουργίας
Χρηματοδότηση και οικονομική αυτοτέλεια
Καθιέρωση διαδικασιών αυτοαξιολόγησης
Εκπαιδευτικοί και Σύμβουλοι
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και συμβούλων
Μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Θεματολογία των Μ.Δ.Ε.
2. Μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων
3. Ομάδα - στόχος των Μ.Δ.Ε.
4. Αποτελέσματα στα οποία καταλήγουν οι Μ.Δ.Ε.
5. Προτάσεις των Μ.Δ.Ε.
6. Σύνοψη συμπερασμάτων
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ