Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Βιοϊατρικές εξελίξεις και συνταγματικό δίκαιο

Συνταγματικά θέματα σχετικά με τις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τις εφαρμογές της γενετικήςΠεριγραφή

Το βιβλίο αποτελεί την πρώτη και μοναδική ελληνική μονογραφία που ασχολείται με τα συνταγματικά προβλήματα, τα οποία αναδύονται ως συνέπεια των εξελίξεων των ιατρικών επιστημών στους τομείς της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και της γενετικής.
Το έργο εξετάζει τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη θεμελίωση ατομικού δικαιώματος αποκτήσεως φυσικών απογόνων από πλευράς ελληνικού και συγκριτικού συνταγματικού δικαίου καθώς και με τα ειδικότερα θέματα, τα οποία τίθενται σε σχέση με τις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ομόλογη και ετερόλογη γονιμοποίηση, εξωσωματική γονιμοποίηση, τεκνοποιία μέσω φέρουσας και υποκατάστατης μητέρας) και αφορούν στο ευαίσθητο από πλευράς συνταγματικής έρευνας ζήτημα της προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της παιδικής ηλικίας και της υγείας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, αφενός στις αποφάσεις των αμερικανικών και ευρωπαϊκών ανωτάτων δικαστηρίων, που προσπάθησαν για πρώτη φορά να προσεγγίσουν τη συνταγματική προβληματική και αφετέρου, στις αλλοδαπές συνταγματικές και νομοθετικές ρυθμίσεις. Τέλος, επιχειρείται η απάντηση στο ερώτημα, κατά πόσον η ελευθερία της έρευνας νομιμοποιεί επιστημονικές επεμβάσεις στην ίδια τη φύση του ανθρώπου, οι οποίες, υπό μίαν έννοια, συνιστούν "δημιουργία" (π.χ. κλώνωση, επεμβάσεις στα γεννητικά κύτταρα κ.τλ.)
Το βιβλίο επιδιώκει να συμβάλει στην επανατοποθέτηση και σε βάθος ανάπτυξη των συνταγματικών προβλημάτων που προκαλεί η σύγχρονη επιστημονική έρευνα και ιατρική πρακτική, στην κριτική παρουσίαση των λύσεων που έχουν προταθεί στην αλλοδαπή θεωρία και πράξη και στην από πλευράς ελληνικού συνταγματικού δικαίου διείσδυση στη σύνθετη αυτή προβληματική.Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΟΙ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ -ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
1 Συνοπτική παρουσίαση των ιατρικών μεθόδων και των συναφών συνταγματικών προβλημάτων στο χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και της γενετικής
Ι Εισαγωγή στην προβληματική της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
ΙΙ Εφαρμογές της γενετικής τεχνολογίας στον άνθρωπο
2 Βιοϊατρικές εξελίξεις και δημοκρατική αρχή
Ι Η αναγκαιότητα δικαιικής ρυθμίσεως
II Όργανα προετοιμασίας της δικαιικής ρυθμίσεως
III Είδη δικαιικών ρυθμίσεων
IV Η σημασία της εξετάσεως των συνταγματικών αρχών σε σχέση με τις νέες βιοϊατρικές μεθόδους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3 Σκέψεις σχετικά με την ύπαρξη θεμελιώδους δικαιώματος αποκτήσεως φυσικών απογόνων
Ι Το δικαίωμα αναπαραγωγής (Procreative Liberty) στις Η.Π.Α..
II Η συνταγματική θεμελίωση του δικαιώματος στον ευρωπαϊκό χώρο
III Θεμελίωση του δικαιώματος αποκτήσεως φυσικών απογόνων υπό το ελληνικό Σύνταγμα
1 Γενικές παρατηρήσεις
2 Η προστασία της αναπτύξεως της προσωπικότητας κατ' άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος
3 Η θεμελίωση του δικαιώματος αποκτήσεως φυσικών απογόνων στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος
IV Περιεχόμενο του δικαιώματος και περιορισμοί του
1 Περιεχόμενο του δικαιώματος
2 Γενικοί περιορισμοί του δικαιώματος
3 Περιορισμοί ως προς τους φορείς του δικαιώματος αναπαραγωγής
α Φορείς του δικαιώματος στην αλλοδαπή
β Οι φορείς του δικαιώματος κατά το ελληνικό Σύνταγμα...
γ Εξέταση του συνταγματικώς επιτρεπτού της κατ' αναλογίαν ερμηνείας του άρθρου 1471 παρ. 2 ΑΚ
δ Γονιμοποίηση μόνων αγάμων γυναικών
4 Ειδικά προβλήματα συνδεόμενα με τις μεθόδους υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής
Ι Ομόλογη Γονιμοποίηση
1 Γονιμοποίηση με σπέρμα αποθανόντος συζύγου
2 Κυοφορία εμβρύου από τη σύζυγο, μετά το θάνατο του συζύγου
ΙΙ Ετερόλογη Γονιμοποίηση
1 Η επιλογή ορισμένου σπέρματος
2 Επιτρέπεται η δωρεά ωαρίου;
III Εξωσωματική Γονιμοποίηση
Ι Η δυνατότητα επιλογής του φύλου του παιδιού
α Η συνταγματική προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας υπό το πρίσμα των νέων ιατρικών τεχνικών
2 Ο αριθμός των γονιμοποιημένων ωαρίων in vitro
IV Φέρουσα μητέρα και υποκατάστατη μητέρα
5 Η αναζήτηση θεμελιώδους δικαιώματος γνώσεως των φυσικών γονέων
Ι Η απόφαση του γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού
Δικαστηρίου της 31.1.1989
II Παρατηρήσεις στην απόφαση του BVerfG της 31.1.1989
III Η ρύθμιση του θέματος στις άλλες χώρες
IV Το θέμα υπό το ελληνικό Σύνταγμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ IN VITRO
6 Η δωρεά εμβρύων
7 Έρευνα επί των εμβρύων in vitro
Ι Η συνταγματική κατοχύρωση της ελευθερίας της έρευνας
II Η δημιουργία εμβρύων για ερευνητικούς-πειραματικούς σκοπούς
III Η χρησιμοποίηση των υφισταμένων υπεραρίθμων εμβρύων για ερευνητικούς σκοπούς
IV Πειραματικές επεμβάσεις επί των εμβρύων in vitro
1 Η κλώνωση
2 Η δημιουργία υβριδίων και χιμαιρών
8 Γονιδιακή θεραπεία
Ι Γονιδιακή θεραπεία στα σωματικά κύτταρα
II Γονιδιακή θεραπεία στα γεννητικά κύτταρα
9 Παρατηρήσεις
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ