Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Πρακτικές και στάσεις των δασκάλων απέναντι στη διαχείρηση της ετερογένειας των μαθητών στη σχολική τάξη

Το πρόβλημα της διαφοροποίησης

  • ISBN-13: 978-960-467-245-5
  • Κυριακίδη Αφοί, 2013, Θεσσαλονίκη
  • 1η έκδ.
  • Χαρτόδετο
  • 25.0 x 13.0 cm, 416 σελ.


Περιγραφή

Στην εργασία αυτή επιχειρείται να οριοθετηθούν οι πολιτικές και παιδαγωγικές πρακτικές που κυριάρχησαν στην οργάνωση του σχολείου, προκειμένου να ομαδοποιηθούν οι μαθητές σε σχολεία και τάξεις, όπως π.χ. η παιδαγωγική του αποκλεισμού από την εκπαίδευση ή του μόνιμου διαχωρισμού συγκεκριμένης κατηγορίας σε άσυλα ή ειδικά σχολεία, η παιδαγωγική του διαχωρισμού των μαθητών σε ειδικά σχολεία ή τάξεις με σκοπό την ένταξη τους στο κανονικό σχολείο, όπως και η παιδαγωγική της συνεκπαίδευσης που προτείνει την εξαρχής φοίτηση όλων των μαθητών σε ένα ενιαίο σχολείο και την εφαρμογή της εσωτερικής διαφοροποίησης στη διδακτική διαδικασία, δεδομένου ότι όλοι οι μαθητές έχουν ανάγκη στήριξης και προώθησης, προκειμένου να καλυφθούν οι αδυναμίες τους και να αναπτυχθούν οι δυνατότητες τους. Παρουσιάζονται σε γενικές γραμμές το σχολείο της συνεκπαίδευσης και η διαφοροποιημένη διδασκαλία καθώς και οι στάσεις και πρακτικές των δασκάλων απέναντι σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Η εργασία αυτή μπορεί θεωρούμε ότι μπορεί να φωτίσει πτυχές της σύγχρονης διδακτικής πράξης και να προσφέρει στο δάσκαλο τρόπους κατανόησης και προοπτική της λειτουργίας του στην καθημερινή σχολική πράξη.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Οριοθέτηση του θέματος
1.1. Η ετερογένεια των μαθητών ως ιστορική κατηγορία: εννοιολογικός προσδιορισμός
1.2. Η εικόνα για τη φύση του παιδιού, ως παράγοντας μετάβασης από την ομοιομορφία στη διαφοροποίηση των παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών
1.3. Η οργάνωση του σχολείου και της διδασκαλίας αναφορικά με την ετερογένεια των μαθητών μιας ηλικιακής κατηγορίας: πρακτικές μετάβασης από την ομοιομορφία στην ποικιλομορφία και στην εσωτερική διαφοροποίηση
2. Στόχος και δομή της εργασίας
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ι. Η ετερογένεια των μαθητών ως πρόβλημα στην οργάνωση του σχολείου και της διδασκαλίας: Παραδοσιακή παιδαγωγική του αποκλεισμού ή του μόνιμου διαχωρισμού των μαθητών
ΙΙ. Η ετερογένεια των μαθητών ως δικαίωμα στην οργάνωση του σχολείου και της διδασκαλίας: Προοδευτική Παιδαγωγική του διαχωρισμού των μαθητών με σκοπό την ένταξη
III. Η ετερογένεια των μαθητών ως ευκαιρία και εμπλουτισμός στην οργάνωση του σχολείου και της διδασκαλίας: η μεταπροοδευτική παιδαγωγική της συνεκπαίδευσης
IV. Οι προσπάθειες εισαγωγής της συνεκπαίδευσης και της εσωτερικής διαφοροποίησης στο ελληνικό σχολείο
V. Από το σχολείο της ομογενοποΐησης στο σχολείο της συνεκπαίδευσης και στη διαφοροποιημένη διδασκαλία: Ερευνητικά δεδομένα
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΟΙ ΓΝΩΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Ι. Η μεθοδολογία της έρευνας
1. Ο στόχος της έρευνας
2. Μέσο συλλογής δεδομένων
3. Η επιλογή του δείγματος
4. Η ταυτότητα και η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος
5. Στατιστική επεξεργασία των δεδομένων
6. Στατιστική ανάλυση
ΙΙ. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας
1. Η ομογενοποιητική αντίληψη στην οργάνωση του σχολείου και της διδασκαλίας σε σχέση με την ετερογένεια των μαθητών
2. Η διαφοροποιημένη αντίληψη στην οργάνωση του σχολείου και της διδασκαλίας σε σχέση με την ετερογένεια των μαθητών
ΙΙΙ. Γνώμες και στάσεις των δασκάλων αναφορικά με την αντιμετώπιση της ετερογένειας του μαθητικού δυναμικού στην οργάνωση του σχολείου και της διδασκαλίας στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα
1. Οι γνώμες των δασκάλων αναφορικά με το σχολείο της συνεκπαίδευσης και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία
2. Στάσεις των δασκάλων απέναντι στο σχολείο της συνεκπαίδευσης
3. Στάσεις των δασκάλων απέναντι στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
IV. Συζήτηση ευρημάτων - Καταληκτικές παρατηρήσεις