Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Πολιτική συμπεριφορά

Θεωρία, έρευνα και ελληνική πολιτική

  • ISBN-13: 978-960-493-167-5
  • Σαββάλας, 2012, Αθήνα
  • € 18.70 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 24.0 x 17.0 cm, 353 σελ.


Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό στοχεύει στην εξοικείωση των αναγνωστών/ριών με τον σύγχρονο επιστημονικό διάλογο για τα αντικείμενα της Πολιτικής Συμπεριφοράς ως ερευνητικού πεδίου της Πολιτικής Επιστήμης που ασχολείται με την `πολιτική των πολιτών`. Επίκεντρο αποτελεί η θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση της πολιτικής συμμετοχής ως κομβικής αναλυτικής κατηγορίας και ως πρόδηλα άνισης κοινωνικής πρακτικής στο πλαίσιο της δημοκρατίας. Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες που επιφέρει η κρίση επιβάλλουν αναστοχαστικές διεργασίες και νέες ερευνητικές υποθέσεις για την κατανόηση και τη σύγχρονη εννοιολογική οριοθέτηση της πολιτικής συμμετοχής, ενώ αλλαγές στην πολιτικότητα των νέων, κυρίως, φαίνεται να αμφισβητούν καθιερωμένες πολιτολογικές θεωρήσεις, κάνοντας έτσι φανερή την επικαιρότητα του θέματος και τη σημασία της μελέτης του.
Η ανάλυση επικεντρώνεται στην ελληνική πολιτική κουλτούρα. Μέσα από έγκυρες κοινωνικές έρευνες ελέγχονται υποθέσεις για το χαρακτήρα της, όπως αυτός αποτυπώνεται στις πολιτικές στάσεις, τις αντιλήψεις και τη συμπεριφορά γυναικών και ανδρών. Παρατίθενται στοιχεία που επιτρέπουν τη συγκριτική ανάλυση όψεων της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας με άλλες ευρωπαϊκές, καθώς και άλλα που προσφέρουν υλικό για τη μελέτη της εξέλιξης πολιτικών στάσεων, αντιλήψεων και πρακτικών από το τέλος της δεκαετίας του 1980 έως τα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 2000. Έτσι, προβάλλονται τεκμηριωμένα τάσεις και μεταβολές, με επίκεντρο τη συμμετοχική προδιάθεση και την έμπρακτη πολιτική συμμετοχή, καθώς και την επίδραση του φύλου, της κοινωνικής θέσης και της ηλικίας στην πολιτική φυσιογνωμία των πολιτών στην Ελλάδα. Το τελευταίο επιτρέπει εκτός των άλλων και πιθανολογικές προβολές στο μέλλον της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας και της δημοκρατίας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή: Περιεχόμενο και εξέλιξη του κλάδου
Μέρος Πρώτο
Πολιτική Συμπεριφορά: Αντικείμενο διερεύνησης και ερευνητικό πεδίο
Κεφάλαιο 1: Η πολιτική συμπεριφορά ως αντικείμενο διερεύνησης
Οριοθέτηση του πεδίου μελέτης και θεωρητική προσέγγιση στη διαμόρφωση πολιτικής συμπεριφοράς
Παράγοντες που επιδρούν στην πολιτική συμπεριφορά
Πολιτική συμπεριφορά, συμπεριφορική προσέγγιση και ιστορικό των προσεγγίσεων
Θεωρητικό πλαίσιο ορισμού της πολιτικής συμπεριφοράς
Πολιτική συμπεριφορά και πολιτική δράση
Πολιτική συμπεριφορά και εκλογική συμπεριφορά
Κεφάλαιο 2: Η Πολιτική Συμπεριφορά ως ερευνητικό πεδίο
Η Πολιτική Συμπεριφορά ως προς άλλους τομείς έρευνας της Πολιτικής Επιστήμης
Ερευνητικά ερωτήματα, προσεγγίσεις, επιταγές και προϋποθέσεις της έρευνας
Πολιτικές αξίες, ιδεολογία και πολιτική συμπεριφορά
Πολιτικές στάσεις και πολιτική συμπεριφορά
Πολιτικές αναπαραστάσεις και πολιτική συμπεριφορά
Μέρος Δεύτερο
Πολιτική συμμετοχή: Η έννοια και η σχέση της με τη δημοκρατία
Κεφάλαιο 3: Πολιτική συμμετοχή: Η έννοια και η πρακτική
Η βαρύτητα της πολιτικής συμμετοχής ως έννοιας και ως πρακτικής
Η πολιτική συμμετοχή ως εννοιολογικό εργαλείο
Τι αποτελεί πολιτική συμμετοχή;
Πολιτική συμμετοχή, 'ανομική' παρέμβαση και νέες συλλογικές μορφές παρέμβασης στην πολιτική διαδικασία
Πολιτική συμμετοχή και άρθρωση αιτημάτων
Το αξιακό φορτίο της πολιτικής συμμετοχής στην έρευνα
Κεφάλαιο 4: Πολιτική συμμετοχή και δημοκρατία
Το επίπεδο πολιτικής συμμετοχής ως πρόβλημα για τη δημοκρατία
Ανατροπές στην τυπολογία της πολιτικής συμμετοχής και δημοκρατία
Μη συμμετοχή και αποχή από τις εκλογές
Καθορισμός του επιπέδου και τύποι πολιτικής συμμετοχής
Στοιχεία ενδεικτικά διαφοροποιήσεων στην πολιτική συμμετοχή
Εθνικές διαφορές σε συμμετοχικές παραμέτρους: Συγκριτικά στοιχεία του ESS
Μεταβολές στη συμμετοχή στην ελληνική πολιτική κουλτούρα, 1988-2006
Μέρος Τρίτο
Παράγοντες διαμόρφωσης διαφορετικών προτύπων πολιτικής συμπεριφοράς
Κεφάλαιο 5: Ηλικία και πολιτική συμμετοχή
Εισαγωγικά
Γενιά και θέση στον κύκλο της ζωής
Εμπειρική έρευνα και ηλικία
Νέοι/ες και ηλικιωμένοι/ες ως φορείς πολιτικής δράσης
Στοιχεία για την επίδραση της ηλικίας στην πολιτική συμμετοχή στην Ελλάδα
Η ηλικία ως σύνθετη μεταβλητή
Κεφάλαιο 6: Κοινωνική θέση και πολιτική συμμετοχή
Ανισότητα στη συμμετοχή και κοινωνική ανισότητα
Παράγοντες που αναιρούν την κοινωνική μειονεξία στην πολιτική συμμετοχή
Ιδεολογία, κοινωνική θέση και συμμετοχή
Επίπεδο εκπαίδευσης και πολιτική συμμετοχή
Οι κοινωνιολογικές παράμετροι της πολιτικής συμμετοχής σήμερα
Κεφάλαιο 7: Φύλο και πολιτική συμμετοχή
Εννοιολόγηση του φύλου και αιτιολόγηση των έμφυλων διαφορών στην πολιτικότητα
Πολιτική Επιστήμη και φύλο
Πολιτική συμμετοχή, κοινωνικά πρότυπα και έμφυλοι ρόλοι
Φύλο, ηλικία και πολιτικότητα στο πλαίσιο της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας
Σύγκλιση στην πολιτική συμπεριφορά γυναικών και ανδρών
Συμπερασματικές παρατηρήσεις
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο